ประชาสัมพันธ์
 
   
พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2561 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอขอบพระคุณ พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่กรุณามอบรางวัลในครั้งนี้
ผลการประกวดโครงการนักวิจัยดีเด่น
         ระดับดีเด่น ได้แก่  ศ.พล.ต.ต.ดร.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์
         ระดับดี ได้แก่  ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
ผลการประกวด
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
         ระดับดีเด่น ได้แก่ น.ส. เรวดี รักสกุล. นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

          ระดับดี ได้แก่  น.ส.ชนัญชิดา วงศ์เขียว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ
เรื่องพื้นฐานการทำงานด้าน PCR/Real-Time PCR 
เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 5222 และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท กิบไทย (Gibthai) จำกัด
อบรมการใช้เครื่องมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. 
ณ ห้อง 5212 ชั้น 1 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
บรรยากาศการเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 11 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม
3 พฤษภาคม 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ
9 เมษายน 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองทัพบก
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับความสำเร็จ 1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Ethical Principles in Research Involving Human) และการเเขียนและการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน(SOP Writing and Using) ให้แก่อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 16,19 และ 23 มี.ค.2561
ณ ห้องเรียน 5213 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ติดตั้งครุภัณฑ์และเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์. เพื่อรองรับการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์
และนักเรียนนายร้อยคำรวจ. เมื่อ 28. มี.ค.2561
20 พฤศจิกายน 2560
Mr. Huang Zuyue (หวง จู่เย่ว), Vice President รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยความมั่นคงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ People's Public Security University of China ,PPSUC ]
พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
17 พฤศจิกายน 2560
การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม
   
10 พฤศจิกายน 2560
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์
   
19ต.ค.2560
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต.
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก องค์กร OUR สหรัฐอเมริกา
   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตละเมิดต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) ร่วมกับ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการฝึกอบรม การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีละเมิดต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.2560
   
   

บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
เวลา 16:00- 17:00น.

คณะผู้เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์
๑. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. และภริยา
๒ . พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต.(๑)
๓ . พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง รอง ผบช.รร.นรต.(๒)
๔ . พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ ผบก.อก.
๕ . พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผบก.ปค.
๖. พล.ต.ต. อภิชัย ศรีโสภิต ผบก.ศบศ.
๗. ศ.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร คณบดี ตศ.
๘ . ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดี นว.
๙. พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา คณบดี สค.
๑๐. พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา รรท.ผบก.ศฝต.
๑๑. พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.สทว.
๑๒. พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล รอง ผบก.สปศ.
๑๓. ว่าที่ พ.ต.อ.สุวัชรปกรณ์ วรเวสวุฑฒี ผกก.สลก.
๑๔. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง โอปอล กิติกุล ผกก.สศก.
๑๕. นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖ นาย

   
ลูกศิษย์มาไหว้ครู ดร.พัชรา/ดร.ธิติ 
วันที่ 15 มิ.ย. 60 คือความภูมิใจของคนเป็นครู 
   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
   
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจ
วัตถุทางพยานดิจิทัล
(Digital Forensic Center)
27 กรกฎาคม 2559
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
4 กรกฎาคม 2559
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 2558

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ครั้งที่ 2 : เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6-9 และกองบังคับการตำรวจจราจร

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ อาคารกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ครั้งที่ 1 : เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ อาคารกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


Training the trainers
27th -28th November 2014
Kamolmart Room, 6th Floor, the Sukosol Hotel

แข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ
ครั้งที่ 52 ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


โครงการ BODY COMBAT MUAYTHAI
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารยูโด zโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 6th Annual Conference Asian Criminological Society หัวข้อ Advancing Criminological and Criminal Justice Theories from Asia

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาและสรุปผลการวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องกลางชล โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 หัวข้อการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน

สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ค.๒๕๕๖
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 201 สสส.
สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
Healthy University “SMART ACADEMY”
กิจกรรมจิตอาสาสู่อาเซียน

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นิทรรศการวิชาการ จปร.
28 พฤศจิกายน 2555
การศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและความร่วมมือ
ในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2555
(6 ก.ย..55 : อ่านต่อ)
สรุปการศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555
(29 ส.ค.55 : อ่านต่อ)
การประชุมโครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครอง
และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(22 ก.ค.55 : อ่านต่อ)
การประชุมโครงการศึกษาทบทวนกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญา
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(21 ก.ค.55 : อ่านต่อ)
flash mob นักเรียนนายร้อยตำรวจน่ารักๆ
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. ช่วงสัมภาษณ์2
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. ช่วงสัมภาษณ์1
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. การประชาสัมพันธ์โครงการทำ-มะ : 2,600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต ทำมะ ซึ่งเป็นการสื่อถึงการ ลด ละ เลิก อบายมุขและหันมาทำความดีด้วยการออกกำลังกายด้วยการเต้น สถานที่ หน้าบิ๊กซี ในเมกกะบางนา
ข่าวช่อง 9 รร.นรต.จัดกิจกรรม boom up เชิญชวนทุกคนร่วมทำความดี ณ ห้างเมกา บางนา
กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2555

ณ ทำเนียบรัฐบาล
(14 ม.ค.55 : อ่านต่อ)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องชวนชม
โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(15 ธ.ค.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(20 พ.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องปริ๊นเซส 1 ชั้น 1
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(27 ต.ค.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องสายชล ชั้น 2 อาคาร 2
โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(04 ต.ค.54 : อ่านต่อ..)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การอำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(21 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม
โครงการประเมินโครงการเสริมสร้าง
จิตสำนึกของสำนักงาน ป.ป.ท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

(13 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม
การติดตามประเมินผลการจ้างงานผู้เข้าร่วม
โครงการคืนคนดีสู่สังคม
ณ ห้องแวนด้า 1 ชั้น G โรงแรม ทีเค พาเลซ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(9 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การอำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(6 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)

 
PowerJustice
ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง3
สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
16-18 พฤษภาคม 2554 (เพิ่มเติม)
แถลงข่าวเปิดตัว
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม :
สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐
ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

(11 พ.ค.54 อ่านต่อ..)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของ รร.นรต.
ซึ่งจัดขึ้นที่ รร.จปร. เนื่องในงานวันนิทรรศการวิชาการ
รร.จปร.2553 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553
(เพิ่มเติม)

ภาพจาก www.rpca.ac.th  เมื่อ  4 ธ.ค.53

การเสวนา "แกะรอยคนหาย"
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
จัดขึ้นโดย สกว. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
 
 
     
     
 
sinloyma@gmail.com