ประชาสัมพันธ์
 
   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
   
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจ
วัตถุทางพยานดิจิทัล
(Digital Forensic Center)
27 กรกฎาคม 2559
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
4 กรกฎาคม 2559
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 2558

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ครั้งที่ 2 : เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6-9 และกองบังคับการตำรวจจราจร

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ อาคารกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ครั้งที่ 1 : เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-5

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ อาคารกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


Training the trainers
27th -28th November 2014
Kamolmart Room, 6th Floor, the Sukosol Hotel

แข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ
ครั้งที่ 52 ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


โครงการ BODY COMBAT MUAYTHAI
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารยูโด zโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 6th Annual Conference Asian Criminological Society หัวข้อ Advancing Criminological and Criminal Justice Theories from Asia

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาและสรุปผลการวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องกลางชล โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 หัวข้อการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน

สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ค.๒๕๕๖
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม 201 สสส.
สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
Healthy University “SMART ACADEMY”
กิจกรรมจิตอาสาสู่อาเซียน

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นิทรรศการวิชาการ จปร.
28 พฤศจิกายน 2555
การศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและความร่วมมือ
ในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2555
(6 ก.ย..55 : อ่านต่อ)
สรุปการศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555
(29 ส.ค.55 : อ่านต่อ)
การประชุมโครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครอง
และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(22 ก.ค.55 : อ่านต่อ)
การประชุมโครงการศึกษาทบทวนกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญา
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(21 ก.ค.55 : อ่านต่อ)
flash mob นักเรียนนายร้อยตำรวจน่ารักๆ
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. ช่วงสัมภาษณ์2
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. ช่วงสัมภาษณ์1
กิจกรรม Flash mob ทำมะ รร.นรต. การประชาสัมพันธ์โครงการทำ-มะ : 2,600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต ทำมะ ซึ่งเป็นการสื่อถึงการ ลด ละ เลิก อบายมุขและหันมาทำความดีด้วยการออกกำลังกายด้วยการเต้น สถานที่ หน้าบิ๊กซี ในเมกกะบางนา
ข่าวช่อง 9 รร.นรต.จัดกิจกรรม boom up เชิญชวนทุกคนร่วมทำความดี ณ ห้างเมกา บางนา
กิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2555

ณ ทำเนียบรัฐบาล
(14 ม.ค.55 : อ่านต่อ)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องชวนชม
โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(15 ธ.ค.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(20 พ.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องปริ๊นเซส 1 ชั้น 1
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
(27 ต.ค.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
อำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน

ณ ห้องสายชล ชั้น 2 อาคาร 2
โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(04 ต.ค.54 : อ่านต่อ..)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การอำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(21 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม
โครงการประเมินโครงการเสริมสร้าง
จิตสำนึกของสำนักงาน ป.ป.ท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

(13 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)
ประชุมพิจารณาแบบสอบถาม
การติดตามประเมินผลการจ้างงานผู้เข้าร่วม
โครงการคืนคนดีสู่สังคม
ณ ห้องแวนด้า 1 ชั้น G โรงแรม ทีเค พาเลซ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(9 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การอำนวยความยุติธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับประชาชนด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการพิสูจน์หลักฐาน
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(6 ก.ย.54 : อ่านต่อ..)

 
PowerJustice
ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง3
สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
16-18 พฤษภาคม 2554 (เพิ่มเติม)
แถลงข่าวเปิดตัว
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม :
สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐
ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

(11 พ.ค.54 อ่านต่อ..)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของ รร.นรต.
ซึ่งจัดขึ้นที่ รร.จปร. เนื่องในงานวันนิทรรศการวิชาการ
รร.จปร.2553 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553
(เพิ่มเติม)

ภาพจาก www.rpca.ac.th  เมื่อ  4 ธ.ค.53

การเสวนา "แกะรอยคนหาย"
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552
จัดขึ้นโดย สกว. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
 
 
     
     
 
sinloyma@gmail.com