2    
 
แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
ปกนอก
ปกใน
หน้าอนุมัติ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติย่อของผู้วิจัย
 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ
อาชญากรรมองค์กร และอาชญากรรมข้ามชาติ
 
เอกสารการสอน กรอบแนวคิด และการตั้งสมมติฐาน
เอกสารการสอน แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย
ตารางสอนรายวิชา อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมข้ามชาติ ภาค 2
บุกค้นเรือนจำเขาบิน
ห้องสืบสวน ตอน เปิดแดนอันตราย 1_1
ห้องสืบสวน ตอน เปิดแดนอันตราย 1_2
องค์กรอาชญากรรม
วารสารกระบวนการยุติธรรม เล่ม 1 ปี 3
 
     
     
     
     
sinloyma@gmail.com