ประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย
กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
15 พ.ย. 2561 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
ปีการศึกษา 2561
   
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
โดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีนาคม 2560
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 - 4 มิ.ย.2561
   
ขอแสดงความยินดีกับ!!!!!
น.ส.จิณห์นิภา พลีทอง
มหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3
ได้รับรางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วิทยาประจำปี พ.ศ. 2560

โดยมูลนิธิฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 8.00-12.00 น.
   
หนังสืออนุมัติข้าราชการตำรวจและ นรต.เดินทางไปราชการ
ณ โรงเรียนนายตำรวจสัญญาบัตร สหภาพเมียนมาร์
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ทั้ง 3 ท่าน
1. นายนิพนธ์ อ้นทอง นว.รุ่น 1
2. นายดำรงศักดิ์ ขวนขวาย นว.รุ่น 2
3. ส.ต.ต.หญิง ศศิศิศ อุงจิตต์ตระกูล นว.รุ่น 3
ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   
 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก้ไขประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่

          ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ


สิบตำรวจตรี หญิง ศศิศิศ อุงจิตต์ตระกูล

เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร 2560
   หน้าปก
   คำนำ
   สารบัญ
   บทที่ 1
   บทที่ 2
    บทที่ 3
   บทที่ 4
   บรรณานุกรม
   ภาคผนวกคณะทำงาน
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบีและปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์) ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
 
ประกาศ นว.รร.นรต. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา 2559
 
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล(Interpol) และตำรวจอาเซียน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 01/06/59
 
โครงการสถานีตำรวจสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2558 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561
ดำเนินโครงการโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.เข้าร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
 
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่น 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้า ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 
พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ 6 ม.ค.2559
   
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ฐานข้อมูลหมายเลขตัวถังรถบรรทุก
   
รายชื่อ กลุ่ม รายงานวิชานิติวิทยาศาสตร์ ตอนเรียนที่ 2
   
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องมอบหมายหน้าที่การสอบวิชาชีพตำรวจ
นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 67) ประจำปีการศึกษา 2556
  
      คำอธิบายการเขียนโครงงา
      ใบอนุมัติโครงงานของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
      แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน (ฉบับย่อ)
      ตัวอย่างโครงงาน   
   
นรต.ชั้น 3 และ 4 เรียนนิติวิทยาศาสตร์ 3 ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 4 ก.ย. 56
   
กำหนดการสัมมนาและสรุปผลการวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐น.
ณ ห้องกลางชล โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 59/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
   
ขอเชิญชวนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมวาดภาพใน
โครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ
Healthy University “SMART ACADEMY”
“กิจกรรมโครงการศิลป์สร้างสุข”


สนใจติดต่อ พ.ต.ท.พีระศิลป์     ประสานทอง โทร. 08-1440-0563 ด่วน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
   
การจัดทำรายงานการศึกษาของนรต.ชั้นปีที่ 3
 
  การประเมินผลการเรียน  ปี 2555 และชื่อรายงานของ นรต.
   
แผนการสอนรายวิชา
           ชื่อวิชา นิติวิทยาศาสตร์ ๓ รหัสวิชา สส.(CI) ๒๒๐๓ นรต.ชั้นปีที่ ๓
           ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ( ๓ หน่วยกิต)
เอกสารประกอบการบรรยาย
    วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือ
 
เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
 
 
     
     
 
sinloyma@gmail.com