ประชาสัมพันธ์
 
   
   
ปฏิทินการปฏิบัติในการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานกระบีและปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2558 (นรต.69 และ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์) ระหว่างวันที่ 1 - 8 ต.ค.2559
 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. แจ้งปฎิทินการศึกษา หลักสูตร ป.โท รร.นรต. สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
 
ประกาศ นว.รร.นรต. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็น นศ. ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา 2559
 
คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล(Interpol) และตำรวจอาเซียน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. เมื่อ 01/06/59
 
โครงการสถานีตำรวจสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2558 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561
ดำเนินโครงการโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.เข้าร่วมประชุมพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
 
ประกาศ นว.รร.นรต. ให้ นศ.ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. รุ่น 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้า ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 
พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่นที่ 68 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์)
   
คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. โดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อ 6 ม.ค.2559
   
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ฐานข้อมูลหมายเลขตัวถังรถบรรทุก
   
รายชื่อ กลุ่ม รายงานวิชานิติวิทยาศาสตร์ ตอนเรียนที่ 2
   
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องมอบหมายหน้าที่การสอบวิชาชีพตำรวจ
นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 67) ประจำปีการศึกษา 2556
  
      คำอธิบายการเขียนโครงงา
      ใบอนุมัติโครงงานของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
      แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน (ฉบับย่อ)
      ตัวอย่างโครงงาน   
   
นรต.ชั้น 3 และ 4 เรียนนิติวิทยาศาสตร์ 3 ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 4 ก.ย. 56
   
กำหนดการสัมมนาและสรุปผลการวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐น.
ณ ห้องกลางชล โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 59/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
   
ขอเชิญชวนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมวาดภาพใน
โครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ
Healthy University “SMART ACADEMY”
“กิจกรรมโครงการศิลป์สร้างสุข”


สนใจติดต่อ พ.ต.ท.พีระศิลป์     ประสานทอง โทร. 08-1440-0563 ด่วน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
   
การจัดทำรายงานการศึกษาของนรต.ชั้นปีที่ 3
 
  การประเมินผลการเรียน  ปี 2555 และชื่อรายงานของ นรต.
   
แผนการสอนรายวิชา
           ชื่อวิชา นิติวิทยาศาสตร์ ๓ รหัสวิชา สส.(CI) ๒๒๐๓ นรต.ชั้นปีที่ ๓
           ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ( ๓ หน่วยกิต)
เอกสารประกอบการบรรยาย
    วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือ
 
เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
 
 
     
     
 
sinloyma@gmail.com