รับปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
16 กรกฎาคม 2551

       
       
       
       
 
     
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com