ประชุมชี้แจง ภาคใต้ตอนบน
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2550
ณ ห้้องประชุมสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า (โรงแรมเอส.ที. เดิม)
ถนนศักดิเดช ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com