การสัมมนาและวิพากษ์
วันพฤหัสบดีที่  17  มกราคม   2551
ณ  ห้องจามจุรี โรงแรม ทีเค พาเลซ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

       
       
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com