Result of Work
            งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
            งานด้านอาชญาวิทยา
            งานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            โครงการวิจัยต่าง ๆ
            งานสมาคมนักวิจัย
            บทความ
            ทีมงานวิจัย
 
       Institute
        กระทรวงยุติธรรม
        สำนักงานกิจการยุติธรรม
        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        มหาวิทยาลัยศิลปากร
        ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร
        มหาวิทยาลัยมหิดล
        สมาคมนักวิจัย
        โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
        สหกรณ์ รร.นรต.
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551
การทำวิทยานิพนธ์ 28 มิ.ย.51
รายละเอียดของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
คำบรรยายรายวิชาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรม การเข้าฟังบรรยาย และการดูงานของนักศึกษานิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ตารางกำหนดการสัมมนา รายวิชาสัมมนาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปี 2551

เอกสารประกอบการสอน
วันที่สอน
เรื่อง
อาจารย์
7 มิ.ย. 2551
รศ.พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา
5 ก.ค.2551
พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
19 ก.ค. 2551
พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน ( Investigative Notes and Reports )
การวิเคราะห์เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลที่เป็นฝาแฝด
การศึกษาน้ำยาเคมีที่เหมาะสมในการตรวจพิสูจน์หาข้อความเดิมที่ถูกปิดทับด้วยน้ำยาลบคำผิด
     
 ปี 2549-2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ปี 2549-2550
 
 
 
 
 
(บทคัดย่อ)
 
     
     
 
 
   
อาจารย์นิติวิทย์ฯ รุ่นใหม่
พ.ต.ต.ธิติ มหาเจริญ
บทสัมภาษณ์
 
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
  รุ่นที่ 4
วิชานิติเวชศาสตร์และพยาธิวิทยา
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
ศัพท์เฉพาะทางนิติวิทยาศาสตร์
 

 

 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com