Result of Work
            งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
            งานด้านอาชญาวิทยา
            งานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            โครงการวิจัยต่าง ๆ
            งานสมาคมนักวิจัย
            บทความ
            ทีมงานวิจัย
 
       Institute
        กระทรวงยุติธรรม
        สำนักงานกิจการยุติธรรม
        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        มหาวิทยาลัยศิลปากร
        ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร
        มหาวิทยาลัยมหิดล
        สมาคมนักวิจัย
        โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
        สหกรณ์ รร.นรต.
พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน ( The Criminal Behavior of the Rapist)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
(Full Text)  
การวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดในคดีฉ้อโกงประชาชน (พ.ศ..2550) (บทคัดย่อ)  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล (ปี 2549)
(บทคัดย่อ)  
 
 
   
 
 
 
 
   
 
..............
   
   
 

 

 

 

 


 

 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com