พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน ( The Criminal Behavior of the Rapist)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
25 พ.ค.2551
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน ( Investigative Notes and Reports )
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
25 พ.ค.2551
การขับเคลื่อนพลังเยาวชนพลยุติธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
โดย รศ.พ.ต.อ. หญิง พัชรา สินลอยมา
25 พ.ค.2551
วีรชนคนกล้า ร้อยตำรวจเอกธรณิศ ศรีสุข (แคน) 18 พ.ค.2551
กระบวนการปลูกฝังกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในสายตานักเรียนไทยคนหนึ่ง
(พ.ต.ท.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ)
18 พ.ค.2551
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com