Result of Work
            งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
            งานด้านอาชญาวิทยา
            งานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
            โครงการวิจัยต่าง ๆ
            กรรมการสมาคมนักวิจัย
            บทความ
            ทีมงานวิจัย
 
       Institute
        กระทรวงยุติธรรม
        สำนักงานกิจการยุติธรรม
        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        มหาวิทยาลัยศิลปากร
        ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร
        มหาวิทยาลัยมหิดล
        สมาคมนักวิจัย
        โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
        สหกรณ์ รร.นรต.
 
 
รศ.พ.ต.อ.หญิง  ดร. พัชรา   สินลอยมา
สถานที่ทำงาน
        กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-11110โทรสาร 02 – 864-9328, โทรศัพท์มือถือ 081 – 826-3932
E-mail : sinloyma@gmail.com, sinloyma@hotmail.com
   
การศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตรการสืบสวนคดีอาญา จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2539-2540
 
ปริญญาตรี (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2545
ปริญญาโท (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
ปริญญาเอก (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

ตำแหน่งหน้าที่
 
รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
   

ประสบการณ์ในการทำงาน

 
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548-2549
กรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2548
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอาชญาวิทยา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2551
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยให้กับครูอาจารย์ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา ปี พ.ศ. 2549
เป็นอาจารย์สอนวิชาหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย ให้กับ นักศึกษาปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2548
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร
และวิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการธนบุรี
รองสารวัตรงาน 1 กองกำกับการ 1 กองทะเบียนประวัติอาชญากร รับผิดชอบงาน
ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลหมายจับและทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
อาจารย์สอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนอบรมเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สายวิทยาการตำรวจ สายป้องกันปราบปราม และสายสอบสวน
นักวิจัย โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2548-2549
นักวิจัย โครงการเยาวชนพลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
นักวิจัย โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พ.ศ. 2551
   
ผลงานวิชาการ
 

งานวิจัย

  พัชรา สินลอยมา.(2540).การศึกษาน้ำยาเคมีที่ใช้ในการตรวจหาข้อความที่ถูกปิดทับด้วย
น้ำยาลบคำผิด,มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมา.(2544). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนหญิง.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2547). การกำหนดสภาพปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ในเขตจังหวัดนครปฐม, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมา และ สุณีย์ กัลยะจิตร.(2548). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล,กรุงเทพ.
พัชรา สินลอยมา และ สุณีย์ กัลยะจิตร.(2548). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง, กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง,กรุงเทพ.
พัชรา สินลอยมา.(2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติอาชญากรของสถานี
ตำรวจนครบาล, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมาและ คณะ. (2549). การจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณา
การข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม,สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ,
นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2549).การศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,กรุงเทพมหานคร.
พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2549).รายงานการประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม,นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมา.(2549). การวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดคดีฉ้อโกงประชาชน, โรงเรียน
นายร้อยตำรวจ, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2551). โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานตำรวจให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นแก่ประชาชน. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2552). การรายงานการกระทำผิดด้วยตนเอง (Crime self
Report) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2552). การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายใน
ประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.กรุงเทพ ฯ
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2553). การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน กรม
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2554). การการจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.กรุงเทพ ฯ
  บทความวิชาการ
  การจัดการความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2554)
การพัฒนาผงฝุ่นและหมึกพิมพ์มือเพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ (2554)
การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหาย (2552)
นิติวิทยาศาสตร์แสงส่องทางกระบวนการยุติธรรม (2552)
การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติอาชญากรของสถานี (2549)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(2549)
  งานแต่งหนังสือและตำรา
 
1. การสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจ (2544)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสืบสวน (2545)
3. การทะเบียนประวัติอาชญากร และลายพิมพ์นิ้วมือ (2548)
4. นิติเวชศาสตร์ (2549)
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารงานยุติธรรม (2550)
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ (2551)
  ผลงานอื่น ๆ
 
1. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในปี พ.ศ.2551-2554ให้ดำเนินงาน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม” ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
2. ได้รับทุนจาก สกว. ในปี 2551-2552 ให้ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย”
   
ประสบการณ์ทางวิชาการ (ระยะเวลาโดยประมาณ)
 

ประสบการณ์การสอน

 
ระดับปริญญาตรี  25  ปี
รายวิชาที่สอน
1. คอมพิวเตอร์ (2529-2545)
2. คอมพิวเตอร์ (2542-2545)
3. การทะเบียนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือ (2529-ปัจจุบัน)
4. การสืบสวน (2542-2544)
5. นิติเวชศาสตร์ (2544-ปัจจุบัน)
6. ระเบียบวิธีวิจัย (2547-ปัจจุบัน)
   
ระดับปริญญาโท 8 ปี  
รายวิชาที่สอน
1.การบริหารงานยุติธรรม (2547-ปัจจุบัน)
2. ระเบียบวิธีวิจัย (2547-ปัจจุบัน)
3. นิติเวชศาสตร์ (2549-ปัจจุบัน)
4. หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ (2549-2553)
5. องค์กรอาชญากรรม (2552-2553)
6. การตรวจสอบทางวิศวกรรม (2552-2554)
7. นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม
   
ระดับปริญญาเอก 3 ปี  
รายวิชาที่สอน
1. ระเบียบวิธีวิจัย (2552-2554)
2. อาชญาวิทยา (2552-ปัจจุบัน)
   
  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 
ระดับปริญญาโท 12 ปี
สถาบันการศึกษา
1.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ระดับปริญญาเอก 4 ปี  
สถาบันการศึกษา
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
เกียรติประวัติ
  1. ได้รับรางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2551
2. เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัย พ.ศ.2550-2552
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน
4. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหาย ในรายการ Life and News ทางสถานีโทรทัศน์ TNN
5. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในรายการ “สนามเป้าเล่าข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
6. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในรายการ “คนหลังข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ TNN
7. เป็นวิทยากรในรายการ “ดวงตาเพื่อดวงใจ” ของรายการวิทยุ จส.100 โดยให้ความรู้ด้านการติดตามคนหาย
   
การเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
 
1. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2546-2547 จำนวน 4 เรื่อง
2. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547-2548 จำนวน 2 เรื่อง
3. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1 เรื่อง
4. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 7 เรื่อง
5. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 1 เรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com