ประสบการณ์ทางวิชาการ (ระยะเวลาโดยประมาณ)  
   
 
ประสบการณ์การสอน
ระดับปริญญาตรี  25  ปี
รายวิชาที่สอน
1. คอมพิวเตอร์ (2529-2545)
2. คอมพิวเตอร์ (2542-2545)
3. การทะเบียนประวัติอาชญากรและลายพิมพ์นิ้วมือ (2529-ปัจจุบัน)
4. การสืบสวน (2542-2544)
5. นิติเวชศาสตร์ (2544-ปัจจุบัน)
6. ระเบียบวิธีวิจัย (2547-ปัจจุบัน)
   
ระดับปริญญาโท 8 ปี
รายวิชาที่สอน
1.การบริหารงานยุติธรรม (2547-ปัจจุบัน)
2. ระเบียบวิธีวิจัย (2547-ปัจจุบัน)
3. นิติเวชศาสตร์ (2549-ปัจจุบัน)
4. หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ (2549-2553)
5. องค์กรอาชญากรรม (2552-2553)
6. การตรวจสอบทางวิศวกรรม (2552-2554)
7. นิติวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรม
   
ระดับปริญญาเอก 3 ปี
รายวิชาที่สอน
1. ระเบียบวิธีวิจัย (2552-2554)
2. อาชญาวิทยา (2552-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 12 ปี
สถาบันการศึกษา
1.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ระดับปริญญาเอก 4 ปี
สถาบันการศึกษา
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com