2    
รายชื่อนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ปีการศึกษา 1/2554
ระดับการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต
 
     
แบบฟอร์มคำร้อง  
 
แบบคำร้องทั่วไป  บฑ. 6
แบบคำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ บฑ.7
แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ บฑ.7.1
รายละเอียดเกี่ยวกับ  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) บฑ.7.2
แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบ การจบการศึกษา และการลาออก บฑ.8
แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ บฑ.13
แบบฟอร์มยืมวิทยานิพนธ์ บฑ.14
แบบคำร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ บฑ.15
   
 
วิชาระเบียบวิธีวิจัย  
 
ระเบียบวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ 2554
เอกสารประกอบการสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 2554
รายชื่อวิทยานิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์
รายชื่อสาระนิพนธ์ นิติวิทยาศาสตร์
   
 
     
วิชานิติเวชและนิติพยาธิ  
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
   
 
     
sinloyma@gmail.com