ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)  
   
 
งานวิจัย

พัชรา สินลอยมา.(2540).การศึกษาน้ำยาเคมีที่ใช้ในการตรวจหาข้อความที่ถูกปิดทับด้วย น้ำยาลบคำผิด,มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.

พัชรา สินลอยมา.(2544).  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนหญิง.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นครปฐม.

พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2547). การกำหนดสภาพปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ในเขตจังหวัดนครปฐม, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมา และ สุณีย์ กัลยะจิตร.(2548). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล,กรุงเทพ.
พัชรา สินลอยมา และ สุณีย์ กัลยะจิตร.(2548). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง, กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง,กรุงเทพ.
พัชรา สินลอยมา.(2548). การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติอาชญากรของสถานี
ตำรวจนครบาล, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมาและ คณะ. (2549). การจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณา
การข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม,สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ,
นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2549).การศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,กรุงเทพมหานคร.
พัชรา สินลอยมา และคณะ.(2549).รายงานการประเมินผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม,นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมา.(2549). การวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดคดีฉ้อโกงประชาชน, โรงเรียน นายร้อยตำรวจ, นครปฐม.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2551). โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน
ตำรวจให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นแก่ประชาชน. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2552). การรายงานการกระทำผิดด้วยตนเอง (Crime self
Report) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2552). การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายใน
ประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.กรุงเทพ ฯ
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2553). การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน กรม
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นนทบุรี.
พัชรา สินลอยมาและคณะ.(2554). การการจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.กรุงเทพ ฯ
บทความวิชาการ
การจัดการความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2554)
การพัฒนาผงฝุ่นและหมึกพิมพ์มือเพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ (2554)
การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหาย (2552)
นิติวิทยาศาสตร์แสงส่องทางกระบวนการยุติธรรม (2552)
การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติอาชญากรของสถานี (2549)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(2549)
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน
การสืบสวนโดยใช้วิทยาการตำรวจ (2544)
เอกสารประกอบการสอนวิชาการสืบสวน (2545)
การทะเบียนประวัติอาชญากร และลายพิมพ์นิ้วมือ (2548)
นิติเวชศาสตร์ (2549)
เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารงานยุติธรรม (2550)
เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ (2551)
ผลงานอื่นๆ
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในปี พ.ศ.2551-2554ให้ดำเนินงาน “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม” ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
ได้รับทุนจาก สกว. ในปี 2551-2552 ให้ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย”
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com