2    
งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างแบบเสนอหัวข้อเรื่อง และ โครงการวิทยานิพนธ์  
 
การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารพันธุกรรมแบบต่าง ๆ ในวัตถุพยานประเภทเทปกาว เพื่อใช้พิสูจน์ตัวบุคคล
ภาวะไขมันสะสมในตับของประชากรไทย : ศึกษาการชันสูตรศพของภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบคราบโลหิตมนุษย์เพื่อใช้ในงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การศึกษาวิธีการเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่เรียบด้วยกาวน้ำ
 
     
Fluorescent Tio2 powers prepared using a new perylene diimide dye׃
Application in latent fingermark detection

 
 
Present
 
     
การพิมพ์ลายนิ้วมือจากศพ  
 
The Boiling Technique: A Method for Obtaining
Quality Postmortem Impressions from Deteriorating
Friction Ridge Skin
Present
รายงานการพิมพ์ลายนิ้วมือจากศพ
 
     
เทคนิคทางกายวิภาคและการถ่ายภาพเพื่อระบุใบหน้าในทางนิติเวช  
 
An anatomical and photographic technique for forensic facial identifcation
Present
รายงานเทคนิคทางกายวิภาคและการถ่ายภาพเพื่อระบุใบหน้าในทางนิติเวช
 
     
การนำวิธีการ gas chromatography–mass Spectrometryมาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่น
และ โคเคนในฟันมนุษย
 
 
คำนำ
สารบัญ
บทคัดย่อ
รายงานการนำวิธีการgas chromatography–mass Spectrometryมาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่นและ โคเคนในฟันมนุษย์
ภาพฟันมนุษย์
เอกสารอ้างอิง
presentation
 
     
การประเมินค่าความเป็นไปได้ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กระสุนปืนชนิดต่างๆกับส่วนที่เหลือจากการยิงปืนโดยวิธี SEM-EDX
 
 
คำนำ
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 การทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลอง
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
เอกสารอ้างอิง
presentation
 
     
การเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดจากอาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อ TokarevTokarev, , MakarovMakarovและและ GlockGlock19 19 จากการยิง ที่ระยะ 10,15 และ 25 เซนติเมตร  
 
comparison
คำนำ
บทคัดย่อ
สารบัญ
รายงานการเปรียบเทียบความเสียหายที่เกิดจากอาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อ TokarevTokarev, , MakarovMakarovและและ GlockGlock19 19 จากการยิง ที่ระยะ 10,15 และ 25 เซนติเมตร
Persent_
 
     
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมในสภาพภูมิอากาศตลอด 25 ปี โดยใช้ Ultramicroscopic  
 
Ultramicroscopic observations on morphological changes
in hair during 25 years of weathering
Persent_
รายงานการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมในสภาพภูมิอากาศตลอด 25 ปี โดยใช้ Ultramicroscopic
 
     
การสำรวจบทสรุปของภาพซึ่งคล้ายกับรอยเท้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชญากรรม  
 
Persent_การสำรวจบทสรุปของภาพซึ่งคล้ายกับรอยเท้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชญากรรม
 
     

การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรั่ม, อัตราส่วนของทั้งสองค่าและเวลาตั้งแต่เสียชีวิต ในเขตชางดิการห์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย

 
 
รายงานการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรั่ม, อัตราส่วนของทั้งสองค่าและเวลาตั้งแต่เสียชีวิต ในเขตชางดิการห์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
 
     
เขม่าปืน-หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  
 
เขม่าปืน-หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
บรรณานุกรม
 
     
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : ระเบิด (exposives)  
 
Damage caused to fibres by vapour cloud explosions
Determination of nitroaromatic and nitramine explosives from
Determine-lc24-explosive
Present
รายงานเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : ระเบิด (exposives)
 
     
การตรวจหารอยลายนิ้วมือโดยใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุจาก Micro- X- ray Fluorescence  
 
Modern Atomic Spectrometries: XRF, PIXE and RBS
TECHNICAL NOTE
Present
รายงานการตรวจหารอยลายนิ้วมือโดยใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุจาก Micro- X- ray Fluorescence
 
     
แผลไหม้จากบุหรี่ในแง่นิติเวชวิทยา (CIGARETTE BURNS IN FORENSIC MEDICINE)  
 
CIGARETTE BURNS IN FORENSIC MEDICINE
Present - seminar II
รายงานแผลไหม้จากบุหรีในแง่นิติเวชวิทยา
 
     
sinloyma@gmail.com