ประวัติด้านการศึกษา  
   
 
ปริญญาตรี (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2545
ปริญญาโท (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2540
ปริญญาเอก (ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ประเทศ/ปีที่สำเร็จการศึกษา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com