Wrtten Document
นิติเวชศาสตร์
ผู้แต่ง : รศ.พ.ต.อ.นพ.อุทัย ตีระวนินทร,
ผศ.พ.ต.ท.หญิง พัชรา สินลอยมา
และ ร.ต.อ.ธิติ มหาเจริญ
ISBN : 974-7059-02-2
ราคา : 170 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 1 มิถุนายน 2548
จำนวน 1,000 เล่ม
--------------------------------
การทะเบียนประวัติอาชญากร
และการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้แต่ง :พ.ต.ท.หญิง พัชรา สินลอยมา ผศ.(สบ 3)
ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวน
และสอบสวน กองบังคับการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ISBN : 974-7854-55-4
ราคา : 160 บาท
 
นรต.ที่เรียนวิชาิวิทยาการตำรวจการก้าวหน้า
หนังสือการติดตามสืบสวนคนหาย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2544 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2546 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2548 จำนวน 1,000 เล่ม
นรต.ที่เรียนวิชาิวิทยาการตำรวจการก้าวหน้า
สามารถดาวน์โหลด์

หนังสือการติดตามสืบสวนคนหายได้

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6
ส่วนหน้า บรรณานุกรม ภาคผนวก
1 เมษายน 2552
--------------------------------

Online Nursing Degree
จำนวนผู้เข้าชม web site
1 มิ.ย.2551
 
 
ประชาสัมพันธ์
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย
กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
15 พ.ย. 2561 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
ปีการศึกษา 2561
   
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
โดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีนาคม 2560
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 - 4 มิ.ย.2561
   
ขอแสดงความยินดีกับ!!!!!
น.ส.จิณห์นิภา พลีทอง
มหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3
ได้รับรางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วิทยาประจำปี พ.ศ. 2560

โดยมูลนิธิฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เวลา 8.00-12.00 น.
   
หนังสืออนุมัติข้าราชการตำรวจและ นรต.เดินทางไปราชการ
ณ โรงเรียนนายตำรวจสัญญาบัตร สหภาพเมียนมาร์
   
คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ทั้ง 3 ท่าน
1. นายนิพนธ์ อ้นทอง นว.รุ่น 1
2. นายดำรงศักดิ์ ขวนขวาย นว.รุ่น 2
3. ส.ต.ต.หญิง ศศิศิศ อุงจิตต์ตระกูล นว.รุ่น 3
ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   
 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก้ไขประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่

          ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ


สิบตำรวจตรี หญิง ศศิศิศ อุงจิตต์ตระกูล

เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร 2560
   หน้าปก
   คำนำ
   สารบัญ
   บทที่ 1
   บทที่ 2
    บทที่ 3
   บทที่ 4
   บรรณานุกรม
   ภาคผนวกคณะทำงาน
   
 
ประมวลภาพ
บรรยากาศการเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 11 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม
3 พฤษภาคม 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ
9 เมษายน 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองทัพบก
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับความสำเร็จ 1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Ethical Principles in Research Involving Human) และการเเขียนและการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน(SOP Writing and Using) ให้แก่อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 16,19 และ 23 มี.ค.2561
ณ ห้องเรียน 5213 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ติดตั้งครุภัณฑ์และเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์. เพื่อรองรับการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์
และนักเรียนนายร้อยคำรวจ. เมื่อ 28. มี.ค.2561
20 พฤศจิกายน 2560
Mr. Huang Zuyue (หวง จู่เย่ว), Vice President รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยความมั่นคงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ People's Public Security University of China ,PPSUC ]
พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
17 พฤศจิกายน 2560
การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม
   
10 พฤศจิกายน 2560
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์
   
19ต.ค.2560
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต.
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก องค์กร OUR สหรัฐอเมริกา
   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   
คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตละเมิดต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(TICAC) ร่วมกับ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการฝึกอบรม การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้กับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่สืบสวนในคดีละเมิดต่อเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.2560
   
   

บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
เวลา 16:00- 17:00น.

คณะผู้เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์
๑. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. และภริยา
๒ . พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต.(๑)
๓ . พล.ต.ต.ถนอม มะลิทอง รอง ผบช.รร.นรต.(๒)
๔ . พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ ผบก.อก.
๕ . พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผบก.ปค.
๖. พล.ต.ต. อภิชัย ศรีโสภิต ผบก.ศบศ.
๗. ศ.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร คณบดี ตศ.
๘ . ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดี นว.
๙. พ.ต.อ.โสรัตน์ กลับวิลา คณบดี สค.
๑๐. พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา รรท.ผบก.ศฝต.
๑๑. พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.สทว.
๑๒. พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล รอง ผบก.สปศ.
๑๓. ว่าที่ พ.ต.อ.สุวัชรปกรณ์ วรเวสวุฑฒี ผกก.สลก.
๑๔. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง โอปอล กิติกุล ผกก.สศก.
๑๕. นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖ นาย

   
ลูกศิษย์มาไหว้ครู ดร.พัชรา/ดร.ธิติ 
วันที่ 15 มิ.ย. 60 คือความภูมิใจของคนเป็นครู 
   
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตใหม่ สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม
   
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. รร.นรต.มีพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสรับส่งหน้าที่
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 29/09/59
   
พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัล(Digital Forensic Center) 21/09/59
   
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักศึกษา ป.โท รร.นรต. 3 หลักสูตร (นิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจศาสตร์ สังคมศาสตร์) เมื่อ 18/09/2559
   

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อ 13/09/2559

   
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
เมื่อ 04 พ.ค. 2559 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐ
ม 
วีดีทัศน์โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตำรวจประเทศมัลดีฟส์ มาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมจัดตั้งศูนย์ตรวจ
วัตถุทางพยานดิจิทัล
(Digital Forensic Center)
27 กรกฎาคม 2559
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
4 กรกฎาคม 2559
PRESENT คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เก็บตก งานปฐมนิเทศ ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 19/08/59 version HD.
[Teaser] คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 2558
 
บทความ
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และผู้ช่วยนายวิชิต แย้มยิ้ม
   
ชีวิต....ที่ผิดพลาด ตอนที่ 10
โดย ยีเหร์
ชีวิต....ที่ผิดพลาด ตอนที่ 8
โดย ยีเหร์

   
โครงการวิจัยศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา
   
แฟลช ม็อบ ทำมะ เปลี่ยนชีวิต ชนะใจตัวเอง
   
ค่านิยมสุดเท่แห่งชีวิต
โดย นานาสาระ ธรรมะสวัสดี: ฉบับที่ 11770
   
ชีวิต...ที่ผิดพลาด ตอนที่ 2
   

ชีวิต...ที่ผิดพลาด ตอนที่ 1

   
การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
โดย รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
   
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Evidence)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
   
“พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน ” ( The Criminal Behavior of the Rapist)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
   
การพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็น เอ ในศาลในคดีอาญา
(DNA FINGERPRINT IN COURT IN CRIMINAL CASES)

โดย ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร
   
การประมวลเหตุการณ์เพื่อเชื่อมโยงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น (Crime Reconstruction)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
   
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน (Investigative Notes and Reports)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc.,M.S.,M.A. อาจารย์ (สบ2)
ภาควิชาวิทยาการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ความรู้เบื้องต้น เรื่อง DNA Fingerprint
โดย พญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์
คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking,Positive Life
ดูหนังดู CSI แล้วย้อนดูตัว : ตอน  เด็กฝึกงาน
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
ความคืบหน้าข่าวคราวสมาชิก Forensic Science
โดย คุณสาม
ความสุข..คือการให้
โดย คุณสาม
พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน
( The Criminal Behavior of the Rapist)

โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน ( Investigative Notes and Reports )
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
การขับเคลื่อนพลังเยาวชนพลยุติธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
โดย รศ.พ.ต.อ. หญิง พัชรา สินลอยมา
วีรชนคนกล้า ร้อยตำรวจเอกธรณิศ ศรีสุข (แคน
เอกสารประกอบการสอน วิชาทะเบียนประวัติอาชญากร หัวข้อ "การสืบสวนติดตามคนหาย"
 

 

 
ข่าวความเคลื่อนไหวคนหาย
 
 
 
ความสำเร็จของลูกศิษย์
ปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อขอหนังสือได้ที่
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
โทร. 08-1826-3932
E-mail : sinloyma@gmail.com
ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน
สำหรับการติดตามสืบสวนคนหาย
 
 
 
 
 
sinloyma@gmail.com