Wrtten Document
นิติเวชศาสตร์
ผู้แต่ง : รศ.พ.ต.อ.นพ.อุทัย ตีระวนินทร,
ผศ.พ.ต.ท.หญิง พัชรา สินลอยมา
และ ร.ต.อ.ธิติ มหาเจริญ
ISBN : 974-7059-02-2
ราคา : 170 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 1 มิถุนายน 2548
จำนวน 1,000 เล่ม
--------------------------------
การทะเบียนประวัติอาชญากร
และการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้แต่ง :พ.ต.ท.หญิง พัชรา สินลอยมา ผศ.(สบ 3)
ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวน
และสอบสวน กองบังคับการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ISBN : 974-7854-55-4
ราคา : 160 บาท
 
นรต.ที่เรียนวิชาิวิทยาการตำรวจการก้าวหน้า
หนังสือการติดตามสืบสวนคนหาย
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2544 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2546 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2548 จำนวน 1,000 เล่ม
นรต.ที่เรียนวิชาิวิทยาการตำรวจการก้าวหน้า
สามารถดาวน์โหลด์

หนังสือการติดตามสืบสวนคนหายได้

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6
ส่วนหน้า บรรณานุกรม ภาคผนวก
1 เมษายน 2552
--------------------------------

Online Nursing Degree
จำนวนผู้เข้าชม web site
1 มิ.ย.2551
 
 
ประชาสัมพันธ์
   
ทคนิคสืบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ คดีฆ่าสยามล
   
   ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562
 
รับสมัคร online ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มิ.ย.2562 
ทาง web site >> http://rpca-admission.thai.com/

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox 
หรือโทร. 034 311 110 , 082 466 9626 , 080 513 4312
------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผ่น 2

   
   
   
http://www.forensicrpca.com/IRB.html
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย
กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
15 พ.ย. 2561 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.
ปีการศึกษา 2561
   
เอกสารประกอบการสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร
โดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีนาคม 2560
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือก
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 12 มี.ค.2561 - 4 มิ.ย.2561
   
 
ประมวลภาพ
   
พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2561 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอขอบพระคุณ พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่กรุณามอบรางวัลในครั้งนี้
ผลการประกวดโครงการนักวิจัยดีเด่น
         ระดับดีเด่น ได้แก่  ศ.พล.ต.ต.ดร.หญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์
         ระดับดี ได้แก่  ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติวิทยาศาสตร์
ผลการประกวด
โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
         ระดับดีเด่น ได้แก่ น.ส. เรวดี รักสกุล. นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

          ระดับดี ได้แก่  น.ส.ชนัญชิดา วงศ์เขียว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ
เรื่องพื้นฐานการทำงานด้าน PCR/Real-Time PCR 
เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 5222 และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท กิบไทย (Gibthai) จำกัด
อบรมการใช้เครื่องมือการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. 
ณ ห้อง 5212 ชั้น 1 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
บรรยากาศการเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์
โดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เมื่อ 11 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส รร.นรต. อ.สามพราน จ.นครปฐม
3 พฤษภาคม 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ
9 เมษายน 2561 บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA).
ณ กองทัพบก
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้จัดการทีมมวยไทยสมัครเล่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับความสำเร็จ 1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทมวยไทยสมัครเล่น
เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Ethical Principles in Research Involving Human) และการเเขียนและการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน(SOP Writing and Using) ให้แก่อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อ 16,19 และ 23 มี.ค.2561
ณ ห้องเรียน 5213 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ติดตั้งครุภัณฑ์และเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์. เพื่อรองรับการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์
และนักเรียนนายร้อยคำรวจ. เมื่อ 28. มี.ค.2561
20 พฤศจิกายน 2560
Mr. Huang Zuyue (หวง จู่เย่ว), Vice President รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยความมั่นคงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ People's Public Security University of China ,PPSUC ]
พร้อมคณะรวม 4 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อ.สามพราน จว.นครปฐม
ลูกศิษย์มาไหว้ครู ดร.พัชรา/ดร.ธิติ 
วันที่ 15 มิ.ย. 60 คือความภูมิใจของคนเป็นครู 
 
บทความ
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และผู้ช่วยนายวิชิต แย้มยิ้ม
   
ชีวิต....ที่ผิดพลาด ตอนที่ 10
โดย ยีเหร์
ชีวิต....ที่ผิดพลาด ตอนที่ 8
โดย ยีเหร์

   
โครงการวิจัยศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา
   
แฟลช ม็อบ ทำมะ เปลี่ยนชีวิต ชนะใจตัวเอง
   
ค่านิยมสุดเท่แห่งชีวิต
โดย นานาสาระ ธรรมะสวัสดี: ฉบับที่ 11770
   
ชีวิต...ที่ผิดพลาด ตอนที่ 2
   

ชีวิต...ที่ผิดพลาด ตอนที่ 1

   
การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย
โดย ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
โดย รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
   
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Evidence)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
   
“พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน ” ( The Criminal Behavior of the Rapist)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
   
การพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็น เอ ในศาลในคดีอาญา
(DNA FINGERPRINT IN COURT IN CRIMINAL CASES)

โดย ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร
   
การประมวลเหตุการณ์เพื่อเชื่อมโยงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น (Crime Reconstruction)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
   
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน (Investigative Notes and Reports)
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc.,M.S.,M.A. อาจารย์ (สบ2)
ภาควิชาวิทยาการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
ความรู้เบื้องต้น เรื่อง DNA Fingerprint
โดย พญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์
คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking,Positive Life
ดูหนังดู CSI แล้วย้อนดูตัว : ตอน  เด็กฝึกงาน
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
ความคืบหน้าข่าวคราวสมาชิก Forensic Science
โดย คุณสาม
ความสุข..คือการให้
โดย คุณสาม
พฤติกรรมอาชญากรข่มขืน
( The Criminal Behavior of the Rapist)

โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
การจดบันทึกและรายงานการสืบสวน ( Investigative Notes and Reports )
โดย พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology)
การขับเคลื่อนพลังเยาวชนพลยุติธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
โดย รศ.พ.ต.อ. หญิง พัชรา สินลอยมา
วีรชนคนกล้า ร้อยตำรวจเอกธรณิศ ศรีสุข (แคน
เอกสารประกอบการสอน วิชาทะเบียนประวัติอาชญากร หัวข้อ "การสืบสวนติดตามคนหาย"
 

 

 
ข่าวความเคลื่อนไหวคนหาย
 
 
 
ความสำเร็จของลูกศิษย์
ปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อขอหนังสือได้ที่
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
โทร. 08-1826-3932
E-mail : sinloyma@gmail.com
ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน
สำหรับการติดตามสืบสวนคนหาย
 
 
 
 
 
sinloyma@gmail.com